Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11144/1010
Title: A crise ambiental e o noso futuro común
Authors: Vales, Carlos
Issue Date: 2010
Publisher: OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa
Abstract: Desde unha perspectiva histórica, a irrupción das cuestións ambientais na preocupación cidadana así como na axenda política ten sido vertixinosa. Adoitase considerar que o comenzo da preocupación ambiental, no sentido moderno, ten a súa orixe simbólica e práctica na publicación do libro Silent Spring, da bióloga Rachel Carson1 , en 1962, que chamaba a atención sobre o impacto do abuso dos pesticidas.
Peer Reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/11144/1010
ISBN: 978-989-619-202-0
Publisher Version: http://janusonline.pt/popups2010/2010_2_4.pdf
Appears in Collections:BUAL - Artigos/Papers
OBSERVARE - JANUS 2010 - Meio século de independências africanas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A crise ambiental e o noso futuro común.pdf730,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.