Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11144/1013
Title: Cambio climático: evidencia científica e resposta internacional
Authors: Fernández Suárez, Emilio Manuel
Issue Date: 2010
Publisher: OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa
Abstract: Que o noso planeta está a experimentar un drástico cambio ambiental ao longo das últimas décadas é unha evidencia. Procesos como o progresivo incremento das concentracións de gases de efecto invernadero, o quentamento global, o incremento do nivel do mar, a desertización ou a perda de biodiversidade non son novas na historia da terra. Porén, é a velocidade á que estes cambios están acontecendo o que supón un feito sen precedentes, causado principalmente polo crecemento descontrolado dunha única especie: Homo sapiens. Desde unha perspectiva ecolóxica, o mantemento desta extraordinariamente elevada taxa de crecemento poboacional da nosa especie implica necesariamente a perturbación dos fl uxos de enerxía entre os diferentes compartimentos da biosfera e mesmo é responsable do establecemento de novas vías de transmisión desta enerxía. É evidente que nos últimos tempos o grao de interese, e mesmo preocupación, que as sociedades humanas veñen amosando polo fenómeno do cambio climático ten aumentado de xeito signifi cativo. Esta nova sensibilidade social xustifícase en grande medida nas conclusións derivadas do 4.º informe do Panel Intergubernamental para o Cambio Climático (IPCC) das Nacións Unidas (IPCC, 2007).
Peer Reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/11144/1013
ISBN: 978-989-619-202-0
Publisher Version: http://janusonline.pt/popups2010/2010_2_7.pdf
Appears in Collections:BUAL - Artigos/Papers
OBSERVARE - JANUS 2010 - Meio século de independências africanas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cambio climático.pdf151,68 kBAdobe PDFView/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.