Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11144/1012
Title: As crises ambientais da China
Authors: Ríos, Xulio
Issue Date: 2010
Publisher: OBSERVARE. Universidade Autónoma de Lisboa
Abstract: China prestou pouca atención ás cuestións ambientais durante décadas, optando por dar prioridade ao desenvolvemento económico, xerando así numerosos confl itos socio-ambientais. O xigante asiático é xa a terceira potencia económica do planeta e este mesmo ano, ou ao sumo en 2010, podería incluso superar a Xapón, cun lustro de adianto sobre o inicialmente previsto por numerosos observadores cualifi cados1 . O resultado desta espiral de crecemento foi unha importante redución do número de persoas que viven por debaixo do limiar da pobreza e a progresiva aparición dunha clase media. Pero o crecemento tamén alentou as desigualdades e os desequilibrios que aumentaron de forma igualmente espectacular, o que está na orixe de importantes “incidentes de masas” (quntixing shijian) e no deterioro galopante do ambiente
Peer Reviewed: no
URI: http://hdl.handle.net/11144/1012
ISBN: 978-989-619-202-0
Publisher Version: http://janusonline.pt/popups2010/2010_2_6.pdf
Appears in Collections:BUAL - Artigos/Papers
OBSERVARE - JANUS 2010 - Meio século de independências africanas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
As crises ambientais da China.pdf120,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpaceOrkut
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.